duminică, 21 august 2011

Frustrarea! Trebuie si ea controlata


Oriunde te-ai duce, orice ai face, oriunde ai întoarce capul, vezi sau auzi oameni frustraţi. Şoferi care claxonează şi înjură cu pumnii strânşi şi capul scos pe geam, părinţi nervoşi care smucesc copiii din faţa rafturilor cu dulciuri sau jucării din market, soţi geloşi care îşi lovesc nemiloşi soţiile, soţii care îşi acuză soţii de tot felul de neputinţe, ghionturi la coadă la farmacie, vecini cu maxilarele încleştate, sensibili la gălăgie, care bat în ţeava caloriferului furioşi, copii care îşi acuză părinţii pentru neştiinţa/neputinţa lor, subordonaţii care fac „spume” împotriva şefilor prea intransigenţi, o populaţie blocată în neputinţă şi care înjură cu patimă guvernul sau politicienii etc...


Am putea concluziona că am devenit o naţiune de frustraţi, de oameni nervoşi, ne­pu­tin­cioşi, buni doar să critice, să în­jure sau să acuze. Spuneam că cel mai simplu mod de a părea „deştept” este să fii mereu „Gi­că Contra” şi, da­că se poa­te „contra” orice. Acesta es­te „sportul” preferat de oa­me­nii care îşi com­pe­n­sea­ză in­fe­ri­o­ritatea, neputinţa şi im­po­ten­ţa, căutând să do­mi­ne, să ­a­cu­ze, să înjure pe cei­lalţi (A. Adler – substituirea mo­tivului).

Dar ce este, de fapt, frustrarea?

În accepţiunea lui S. Freud, „eul” are reacţii de apărare ma­ni­festate sub diverse forme cum ar fi, de exemplu, refularea (ne­garea conflictului sau mo­ti­vu­lui), consolarea nepu­tin­cio­şi­lor în fantezie sau visare (este de multe ori completată de con­sumul de alcool sau dro­guri), reacţia inversă (a acţiona în sens invers dorinţei), pro­iec­ţia (atribuim altcuiva ­ne­pu­tin­ţa/impotenţa noastră pentru a putea acuza, reproşa, înjura, pe­depsi etc). Frustrarea pr­e­su­pune împiedicarea realizării unei dorinţe, stare dublată de blocajul psihic consecutiv. Ea se caracterizează prin tensiune şi insatisfacţie din cauză ab­sen­ţei din situaţia finală a satis­fa­­ce­rii/potolirii/împlinirii aces­­tei necesităţi active. Frustrarea ge­nerală pe care o întâlnim azi este o atitudine, un sentiment ci­nic apăsător şi care este am­pli­ficat zilnic de o media agre­sivă, manipulatoare. A încerca să scapi de acest tip de frus­tra­re indusă este totuna cu a te lup­ta cu morile de vânt; sen­ti­men­tul îţi este mereu „aru­n­cat” în faţă de personaje apa­rent docte, aparent pre­o­cu­pa­te, informate, atotştiutoare, dez­interesate. Acţiunea lor ma­nipulatoare se bazează pe fap­tul că oamenii, privitorii în ge­n­eral, au o personalitate du­blă. Una este dezamăgirea sim­ţită acasă de lipsa banilor, de no­tele proaste ale copilului sau de reproşurile partenerului şi alta este „masca” (per­so­na­li­ta­tea) oferită celorlalţi şi care as­cun­de abil toate aceste sen­ti­mente negative.

Se caută vinovaţi pentru eşecurile proprii

Spre deosebire de ură, care este reversul iubirii şi care este un sentiment sincer în felul lui, pu­tându-se relativ uşor trans­for­ma în opusul ei, adică în iu­bire, frustrarea atent între­ţi­nu­tă, cultivată, îţi abate atenţia de la vinovatul principal (de cele mai multe ori noi înşine) spre alte persoane. Acest tip de „sal­vare” (după cum istoria ul­timilor 20 de ani a confirmat-o) este iluzorie, inexistentă şi doar punct de plecare pentru alte erori, eşecuri, frustrări vii­toare. Un alt tip de frustrare des întâlnită este cel care se naşte din dorinţa, atracţia ire­zis­tibilă de „a avea” altă femeie sau alt bărbat deşi partenerul tău este corect cu tine, iar în fa­mi­lie nu este nicio problemă. Frus­trarea în acest caz alter­nea­ză cu sentimentul de vino­vă­ţie, amplificându-se reciproc pâ­nă când toleranţa scăzută sau chiar lipsa toleranţei la ast­fel de frustrări conduce la con­flic­te psihice grave traduse prin consum de alcool, dro­guri, dulciuri, cheltuieli inutile, agre­sivitate, depresie, tendinţe suici­dale etc.

Cum facem faţă frustrării

Ne autoeducăm să privim sen­timentele negative pe care le trăim dintr-o altă per­s­pec­ti­vă. Problemele, frustrările sunt exterioare sau interioare? Când vom realiza că aceste senti­men­­te negative sunt interioare, adică ele „stau în puterea noastră” vom şti că ceea ce ne ener­vează acum, peste un nu­măr de ani va fi doar o amin­ti­re sau nici mă­car atât (câţi îşi mai aduc amin­te de „pros­ti­i­le”, de min­ciu­nile presei de acum 15-20 de ani sau de pri­mele guverne „pricopsite” pos­­t­re­vo­lu­ţio­na­re?). Să învă­ţăm să facem haz de necaz. Pro­blemele nu vor fi mai uşor rezolvate dacă le l­u­ăm prea în serios şi cu sig­u­ran­ţă ceea ce ne face să fim azi în­crân­cenaţi poimâine ne va face să zâm­bim îngăduitori. Cerem aju­to­rul prietenilor. Problema care este extrem de frustrantă poa­te deveni acceptabilă atunci când ne oprim, luăm o pau­ză şi o discutăm cu prieteni buni. O problemă pusă corect (un prie­ten care o „vede” de­ta­şat ne poate ajuta în acest sens) este pe jumătate rezolvată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu